Novinky Promo akce2
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko

Podmínky

Servis a technická podpora

Technickou podporu pro u nás zakoupené zařízení poskytujeme v pracovních dnech (v otevírací době) prostřednictvím emailu (servis@codeware.cz), případně na tel. č. 222 562 444, vždy po nahlášení sériového čísla zakoupeného zboží. Z důvodu přechodu na novou moderní telefonní ústřednu je zrušeno telefonní číslo na servisní oddělení 737 274 952.

Pokud potřebujete vzdálenou pomoc, můžete po domluvě s naším technikem použít program TeamViewer. Je zde k dispozici ke stažení bez nutnosti instalace. Po spuštění budeme schopni nastavit správně systém na vašem počítači.

 

Sledovat průběh stavu Vaší opravy / reklamace můžete on-line zde. Ceník prací naleznete zde.


V případě, že potřebujete zaslat zařízení na servis, řiďte se, prosím, následujícími pokyny.

1. Vyplňte formulář "Odeslání zařízení na opravu do CODEWARE" a vytiskněte. U vyplňování, prosím, uveďte všechny pole podle potřeby, aby u příjmu servisu v naší společnosti nevznikaly prodlevy s příjmem zařízení na servis.

2. Vytištěný formulář přiložte do balíku se zařízením a balík zabalte. Prosíme o pečlivé zabalení, aby nedošlo k znehodnocení zařízení během dopravy.

3. Zařízení zašlete na adresu společnosti: CODEWARE, s.r.o., Jaromírova 37, Praha 2.

4. Vašemu servisu bude přiděleno RMA číslo a toto Vám bude zasláno na Vámi uvedený email.

5. Podle RMA čísla servisu můžete Váš servis trasovat a zjišťovat jeho stav podle tohoto ODKAZU.

6. Zařízení Vám vrátíme přepravní službou na adresu, z které jsme zařízení obdrželi. V případě vrácení na jinou adresu je tuto potřeba uvést v průvodním formuláři (viz bod 1).

7. Servisované zařízení je možné přinést osobně na adresu uvedenou v bodě 3. Formulář (bod 1) vyplníte společně s přijímacím technikem a domluvíte způsob vrácení servisu.

8. Avizované ukončené servisy a nevyzvednuté po upozornění podléhají poplatku za uskladnění po 30 dnech od nevyzvednutí v ceně 50 Kč bez DPH za 1 den uskladnění. Cena za uskladnění se váže k servisní zakázce.

 

Naše společnost je autorizovaným servisním střediskem pro zařízení značek BirchCipherLabOpticon, TSC, Zebex. Jsme smluvně vázáni s výrobci, splňujeme podmínky na kvalitu servisu a další požadavky dané výrobci. Každoročně obhajujeme status autorizovaného servisního střediska pro jednotlivé značky. Kvalita a výkonnost servisního oddělení je hlídána interním systémem, dochází k pravidelnému vyhodnocování dle mnoha kritérií, jsou hlídány například i neshody podle ISO 9001. Kvalita servisu a spokojenost klientů je ověřována pravidelným dotazníkovým systémem. 

Záruční i pozáruční opravy provádějí technici v ESD prostředí, jsou řešeny podle typu - standardní a nadstandardní. V případě smlouvou daných nadstandardních záručních podmínek se tyto vyřizují přednostně, aby byly dodrženy smluvní termíny a kvalita oprav. U běžných oprav je průměrná doba vyřešení reklamace méně než 5 dnů. Všechny opravy a servisní zásahy jsou prováděny proškoleným týmem techniků našeho servisního oddělení při použítí nejnovějších technologických postupů, pomocí servisního ESD nářadí a pomůcek, výhradně originálních náhradních dílů.

Poskytujeme profesionální servis na všechna zařízení, která nabízíme. Tým našich specialistů se pravidelně účastní technických školení na prodávaná zařízení, např. produkty značek CipherLab, TSC, Honeywell, Opticon,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruční podmínky

Odpovědnost za vady prodané věci (záruka)

Přístroj byl před odesláním přezkoušen a prodávající zodpovídá za jeho vlastnosti popsané v uživatelské příručce za předpokladu, že bude instalován a používán podle pokynů uvedených v návodu pro obsluhu. Na správnou činnost přístroje poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce podle záruční doby uvedené v Záručním/Dodacím listě.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku, a to v rozsahu ustanovení Zákona o obchodních kooperacích a Občanského zákoníku. Odpovědnost za vady prodané věci se vztahuje na zboží, na kterém se vada projevila do 6ti měsíců od data prodeje.

1. Záruční doba

Na dodané výrobky s výjimkou řezaček a odlepovaček k tiskárnám, etiketovacích kleští, akumulátorů, software, tiskových hlav tiskáren, plastových krytů, konektorů, kabelů a zboží z výprodeje je poskytována záruka podle uvedení v Dodacím/Záručním listě.

Na software, akumulátory, řezačky a odlepovačky k tiskárnám, etiketovací kleště, plastové kryty, konektory a kabely je poskytována záruka po dobu 6 měsíců ode dne prodeje, i v případě, že jsou součástí zařízení.

Na tiskové hlavy tiskáren je poskytována záruka, pouze budou-li používány trvale k termotransferovému tisku (tisku přes barvicí pásku), a to po dobu 6 měsíců ode dne prodeje nebo na 25 400 m potištěného média (1.000.000 potištěných palců). Na řezačky a přítlačné válce k tiskárnám je poskytována záruka 6 měsíců.

Na laserové engine výrobce Cipherlab je poskytována záruční doba 1 rok.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží odběrateli nebo dohodnutému dopravci. Záruční doba se přeruší převzetím zboží k reklamaci a pokračuje předáním opraveného zboží. V případě, že kupující opravené zboží nepřevezme, pokračuje záruční doba dnem, kdy prodávající kupujícího k převzetí zboží vyzval. Den výzvy je zaznamenán na Záznamu o záručním servisu.

2. Záruční list

Záruční list je součástí Dodacího listu a je na něm uvedena délka trvání záruky zboží.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit prodávajícímu platný záruční list. V případě, že kupující záruční list nepředloží, prodávající reklamaci neuzná.

3. Způsob vyřizování reklamace

Kupující uplatní reklamaci v servisním místě prodávajícího. K uplatnění reklamace předloží:

 • doklad o koupi zboží, na které je záruka uplatňována
 • záruční list
 • kompletní zboží včetně originálního obalu a všeho příslušenství
 • protokoly o všech předcházejících servisních zásazích, pokud bylo zboží reklamováno již vícekrát

Náklady na přepravu reklamovaného zboží do servisního místa hradí kupující. Náklady na přepravu zboží ze servisního místa na adresu kupujícího hradí prodávající.
Pokud se prokáže, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující. Požaduje-li kupující opravu na místě instalace, hradí prodávajícímu cestovní náklady ve výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího i pro případy záručních oprav. V případě, že oprava nebude uznána jako záruční, hradí prodávajícímu cestovní náklady spolu s náhradou za ztrátu času stráveného na cestě a při opravě v plné výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn posoudit, zda se na reklamovanou vadu výrobku nevztahuje některá ze stanovených výjimek ze záruky podle čl. 4. Záručních podmínek. Pokud se na reklamovanou vadu výrobku taková výjimka ze záruky vztahuje, hradí náklady na odstranění vady kupující. V mimořádně sporných případech předloží prodávající reklamovanou vadu k posouzení přímo výrobci a obě strany budou respektovat výsledné rozhodnutí výrobce jako konečné a rozhodující.

V případě, že zboží není označeno originální etiketou s typovým označením a výrobním štítkem, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady na vyhledání v databázi paušálním poplatkem ve výši 500 Kč.

V případě výměny zboží se záruka neprodlužuje.

Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady CODEWARE vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem .

Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

4. Výjimky ze záruky

Záruka poskytovaná kupujícímu se nevztahuje na závady zboží v případě že:

 • na zboží je poškozena nebo odstraněna záruční plomba
 • vady jsou způsobeny chybnou obsluhou, která je v rozporu s návodem k obsluze
 • vady jsou způsobeny mechanickým poškozením (pádem, úderem, utržením konektorů, spálením kontaktů, apod.)
 • na reklamovaném výrobku anebo jeho instalaci byly provedeny úpravy jinou osobou než pověřeným servisním pracovníkem prodávajícího
 • vady jsou způsobeny dopravou, nevhodným umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném či chemicky a jinak nevhodném prostředí
 • vady jsou způsobeny vybitými akumulátory
 • vady jsou způsobeny vniknutím cizích látek do výrobku (písek, popel, voda, apod.)
 • kupující reklamuje vadu tiskárny anebo tiskové hlavy a nepoužívá přitom termotransferové pásky, buď přímo dodané anebo schválené prodávajícím
 • kupující reklamuje vadu tiskové hlavy tiskárny v případě termotisku (tato technologie tisku poskytnutí záruky neumožňuje)
 • kupující zapojil zboží do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

5. Oprava zboží, lhůta k vyzvednutí

Kupující je povinen vyzvednout opravené zboží nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o provedení opravy. Neučiní-li tak, prodávající zašle kupujícímu výzvu o nutnosti vyzvednutí zboží z opravy v daném termínu. Nevyzvedne-li kupující opravené zboží ani po termínu daném ve výzvě, prodávající má právo nakládat se zbožím kupujícího podle vlastního uvážení.

6. Souhlas kupujícího se záručními podmínkami

Převzetím zboží a neuplatněním námitek proti funkčnosti převzatého zboží, Dodacímu/Záručnímu listu a Záručním podmínkám do jednoho měsíce od data převzetí souhlasí kupující se záručními podmínkami prodávajícího a prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem.

Zákon o elektronickém odpadu

Aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod názvem "Zákon o elektronickém odpadu", na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13. 8. 2005 spolupodílet se na likvidaci těchto zařízení:

Společnost CODEWARE s.r.o. se stává členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výběr příspěvku na likvidaci "elektroodpadu" bude prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který bude uváděn na každém prodejním dokladu jako samostatná položka. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Důležité upozornění spojené s aplikací zákona - v případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se jako konečný prodejce nebo přeprodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce dle §37j odst. 4. - "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem."

Pozáruční servis

Pravidla pozáručního servisu

 1. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému společnosti CODEWARE, s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. 
 2. Servisní středisko neručí za data uložená v opravovaném zařízení. 
 3. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní (u záručních oprav). 
 4. Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě oprav, kdy po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu nebo je-li přístroj neopravitelný. 
 5. V případě, že závada uváděná zákazníkem byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, náklady na vyčištění nese zákazník. Tento úkon se nepovažuje za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku. 
 6. CODEWARE, s.r.o. jako autorizovaný servis má právo neuznat záruční opravu např. v těchto případech: 
 • byl-li na přístroji proveden neodborný softwarový nebo hardwarový zásah;
 • na zařízení je poškozena nebo odstraněna záruční plomba;
 • vady zařízení jsou způsobeny chybnou obsluhou, která je v rozporu s návodem k obsluze;
 • vady zařízení jsou způsobeny mechanickým poškozením (pádem, úderem, utržením konektorů, spálením kontaktů, apod.);
 • na zařízení nebo jeho instalaci byly provedeny úpravy jinou osobou než pověřeným servisním pracovníkem prodávajícího;
 • vady zařízení jsou způsobeny dopravou, nevhodným umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném či chemicky a jinak nevhodném prostředí;
 • vady zařízení jsou způsobeny vybitými akumulátory;
 • vady zařízení jsou způsobeny vniknutím cizích látek do výrobku (písek, popel, voda, apod.);
 • kupující reklamuje vadu tiskárny nebo tiskové hlavy a nepoužívá termotransferové pásky, buď přímo dodané anebo schválené prodávajícím;
 • kupující reklamuje vadu tiskové hlavy tiskárny v případě termotisku (tato technologie tisku poskytnutí záruky neumožňuje);
 • přístroj byl zapojen do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 1. Přístroje, u kterých byla provedena oprava, jsou opatřeny nejnovější verzí SW. Vlastnosti SW se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi SW předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu atd.). 
 2. Vyžádanou změnu verze SW není možno považovat za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku. 
 3. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 4. Na provedenou práci poskytujeme záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. 
 5. Servis je vždy povinen dodržet technologický postup oprav předepsaný výrobcem. 
 6. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30-ti dnů od upozornění o ukončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 50,- Kč bez DPH za každý započatý den v období 31-60 dnů od ukončení opravy, po tomto období 80,- Kč bez DPH za každý započatý den. Po šesti měsících od data ukončení opravy je CODEWARE, s.r.o. oprávněna na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky. 
 7. Pokud si zákazník přeje zaslat opravu na svoji adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu.
 8. Zasláním nebo doručením zboží na servis zákazník souhlasí s těmito servisními podmínkami. 
 9. Aktuální verze servisních podmínek je dostupná na stránce www.codeware.cz.
logo