Novinky Promo akce2
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko

Pozáruční servis

Pravidla pozáručního servisu

 1. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému společnosti CODEWARE, s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. 
 2. Servisní středisko neručí za data uložená v opravovaném zařízení. 
 3. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní (u záručních oprav). 
 4. Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě oprav, kdy po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu nebo je-li přístroj neopravitelný. 
 5. V případě, že závada uváděná zákazníkem byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, náklady na vyčištění nese zákazník. Tento úkon se nepovažuje za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku. 
 6. CODEWARE, s.r.o. jako autorizovaný servis má právo neuznat záruční opravu např. v těchto případech: 
 • byl-li na přístroji proveden neodborný softwarový nebo hardwarový zásah;
 • na zařízení je poškozena nebo odstraněna záruční plomba;
 • vady zařízení jsou způsobeny chybnou obsluhou, která je v rozporu s návodem k obsluze;
 • vady zařízení jsou způsobeny mechanickým poškozením (pádem, úderem, utržením konektorů, spálením kontaktů, apod.);
 • na zařízení nebo jeho instalaci byly provedeny úpravy jinou osobou než pověřeným servisním pracovníkem prodávajícího;
 • vady zařízení jsou způsobeny dopravou, nevhodným umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném či chemicky a jinak nevhodném prostředí;
 • vady zařízení jsou způsobeny vybitými akumulátory;
 • vady zařízení jsou způsobeny vniknutím cizích látek do výrobku (písek, popel, voda, apod.);
 • kupující reklamuje vadu tiskárny nebo tiskové hlavy a nepoužívá termotransferové pásky, buď přímo dodané anebo schválené prodávajícím;
 • kupující reklamuje vadu tiskové hlavy tiskárny v případě termotisku (tato technologie tisku poskytnutí záruky neumožňuje);
 • přístroj byl zapojen do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 1. Přístroje, u kterých byla provedena oprava, jsou opatřeny nejnovější verzí SW. Vlastnosti SW se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi SW předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu atd.). 
 2. Vyžádanou změnu verze SW není možno považovat za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku. 
 3. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 4. Na provedenou práci poskytujeme záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. 
 5. Servis je vždy povinen dodržet technologický postup oprav předepsaný výrobcem. 
 6. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30-ti dnů od upozornění o ukončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 50,- Kč bez DPH za každý započatý den v období 31-60 dnů od ukončení opravy, po tomto období 80,- Kč bez DPH za každý započatý den. Po šesti měsících od data ukončení opravy je CODEWARE, s.r.o. oprávněna na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky. 
 7. Pokud si zákazník přeje zaslat opravu na svoji adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu.
 8. Zasláním nebo doručením zboží na servis zákazník souhlasí s těmito servisními podmínkami. 
 9. Aktuální verze servisních podmínek je dostupná na stránce www.codeware.cz.
logo