Novinky Promo akce2
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti CODEWARE, s.r.o.

Přečtěte si prosím tyto obchodní podmínky pozorně ještě před odesláním Vaší objednávky, případně si vytiskněte kopii pro budoucí potřebu.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost CODEWARE, s.r.o., IČ 61061395, DIČ CZ61061395, se sídlem Vratislavova 19, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze v oddíle C, vložka 43043 jako prodávající a/nebo poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).
V případě, kdy společnost CODEWARE, s.r.o.. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby a/nebo licenční oprávnění dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby a/nebo licenčních oprávnění, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

Kupujícím nebo objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo zaměstnanec osoby zapsané v obchodním rejstříku,

 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Prodané zboží odpovídá popisu a ceně uvedené na internetové stránce v čase odeslání Vaší objednávky. Časová a množstevní dostupnost, pokud je v době objednávky známa, je uvedená na internetové stránce také. Objednáte-li větší množství zboží, než je dostupné na skladě, akceptujete zároveň i dodací termín uvedený na internetové stránce u zboží.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu CODEWARE, s.r.o., Jaromírova 37, 120 00 Praha 2. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu , včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po Praze (kurýr): do 13:00 hodin (pondělí - pátek)
Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po Praze a mimo Prahu (spedice): do 14:00 hodin (pondělí - pátek)

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Pokud nastane chyba a uvedená cena není správná, prodávající kupujícího neprodleně písemně kontaktuje s nabídkou opětovného potvrzení objednávky se správnými cenami nebo zrušení objednávky. Jestliže prodávající neobdrží potvrzení objednávky se správnými cenami do 14 dní od oznámení o chybných cenách, je objednávka zrušena automaticky. Ceny jsou konečné, bez DPH s poplatky za obaly a elektroodpad.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku). V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího uvedenou v záložce Kontakty. Kupující musí věnovat pozornost řádnému zabalení vraceného zboží, tak, aby u něj nedošlo k poškození během přepravy. Pokud nebude vrácení zboží tak, jak je požadováno, prodávající může požadovat zaplacení nákladů za uvedení zboží do prodejného stavu.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od vrácení zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

 5. na dodávku spotřebního materiálu, porušil-li kupující jeho originální obal,

 6. na dodávku zboží objednávaného v rámci projektu za speciálně upravené ceny.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy , darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od vrácení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu,

 2. platba předem bankovním převodem,

 3. platba přes internetové rozhraní banky,

 4. platba kartami MaesterCard, Maestro,Visa,VisaElectron a Vpay prostřednictvím internetového platebního portálu,

 5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné,

 6. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

S výjimkou osobního odběru je zboží odesíláno zvolenou přepravní službou na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající nemá odpovědnost za pozdní nebo chybné dodání zboží, případně nedodání zboží, přepravní službou. Nicméně doklad o odeslání zboží může být kdykoliv předložen.

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou - PPL nebo GLS. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání kurýrem (po Praze):

Platí pro objednávky přijaté do 13:00 pracovního dne, které budou doručeny po Praze do 5 hodin od potvrzení objednávky obchodníkem ze strany prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží v této lhůtě doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou - PPL nebo GLS. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 48 hodin (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu codeware@codeware.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Jestliže kupující vědomě nepřevezme zboží (tedy z jiných důvodů, než které může kupující ovlivnit), potom může prodávající, aniž by bylo dotčeno jakékoliv jeho jiné právo:

 1. uskladnit zboží až do doby skutečné dodávky a doúčtovat kupujícímu poplatky za dodatečné uskladnění a pojištění zboží, nebo

 2. prodat zboží jinému kupujícímu.

Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení všeho předaného nebo odeslaného zboží bez ohledu na to, jestli některé zboží nebylo přepravní službou doručeno nebo bylo doručeno poškozené.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Záručními podmínkami prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

XI. Povinné prohlášení pro EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


 

 

  

logo