Novinky Promo akce1
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko

Záruční podmínky

Odpovědnost za vady prodané věci (záruka)

Prodávající zodpovídá za vlastnosti zařízení popsané v uživatelské příručce za předpokladu, že bude instalován a používán podle pokynů uvedených v návodu pro obsluhu. Prodávající kupujícímu poskytuje záruku v délce podle záruční doby uvedené v Dodacím listě.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku, a to v rozsahu ustanovení Zákona o obchodních kooperacích a Občanského zákoníku.

1. Záruční doba (lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění)

Na dodané výrobky je poskytována záruka v délce uvedené v Dodacím listě.

Na software, akumulátory, řezačky, odlepovačky a přítlačné válce k tiskárnám, etiketovací kleště, plastové kryty, konektory a kabely je poskytována záruka po dobu 6 měsíců ode dne prodeje, i v případě, že jsou součástí zařízení.

Na tiskové hlavy tiskáren je poskytována záruka, pouze budou-li používány trvale k termotransferovému tisku (tisku přes barvicí pásku), a to po dobu 6 měsíců ode dne prodeje nebo na 25 400 m potištěného média (1 000 000 potištěných palců).  

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží odběrateli nebo dohodnutému dopravci. Záruční doba se přeruší převzetím zboží k reklamaci a pokračuje předáním opraveného zboží. V případě, že kupující opravené zboží nepřevezme, pokračuje záruční doba dnem, kdy prodávající kupujícího k převzetí zboží vyzval.

2. Dodací (záruční) list

Dodací list slouží zároveň jako záruční list a je na něm uvedena délka trvání záruky zboží.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit prodávajícímu platný dodací list. V případě, že kupující dodací list nepředloží, prodávající reklamaci neuzná.

3. Způsob vyřizování záručního servisu/reklamace

Kupující uplatní reklamaci v servisním místě prodávajícího. K uplatnění reklamace předloží:

 • doklad o koupi zboží, na které je záruka uplatňována
 • dodací (záruční) list
 • kompletní zboží včetně originálního obalu a všeho příslušenství
 • protokoly o všech předcházejících servisních zásazích, pokud bylo zboží servisováno (reklamováno) již vícekrát

Náklady na přepravu servisovaného/reklamovaného zboží na servisní oddělení hradí kupující. Náklady na přepravu zboží ze servisního oddělení na adresu kupujícího hradí prodávající.

Pokud se prokáže, že servis/reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující. Požaduje-li kupující záruční servis/reklamaci na místě instalace, hradí prodávajícímu cestovní náklady ve výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího. V případě, že servis/reklamace nebude uznána jako záruční, hradí kupující prodávajícímu cestovní náklady spolu s náhradou za ztrátu času stráveného na cestě a při servisu v plné výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn posoudit, zda se na reklamovanou vadu výrobku nevztahuje některá ze stanovených výjimek ze záruky dle čl. 4. těchto Záručních podmínek. Pokud se na reklamovanou vadu výrobku taková výjimka ze záruky vztahuje, hradí náklady na odstranění vady kupující. V mimořádně sporných případech předloží prodávající reklamovanou vadu k posouzení přímo výrobci a obě strany budou respektovat výsledné rozhodnutí výrobce jako konečné a rozhodující.

V případě výměny vadného zboží nebo jeho součásti se záruka neprodlužuje.

V případě, že závada uváděná zákazníkem byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí zařízení, náklady na vyčištění nese zákazník. Tento úkon se nepovažuje za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku.

Vyžádanou změnu verze SW/FW zařízení není možno považovat za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku.

Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady společnost CODEWARE, s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Výjimky ze záruky

Záruka poskytovaná kupujícímu se nevztahuje na závady zboží v těchto případech:

 • na zboží je poškozena nebo odstraněna záruční plomba
 • vady jsou způsobeny chybnou obsluhou, která je v rozporu s návodem k obsluze
 • vady jsou způsobeny mechanickým poškozením (pádem, úderem, utržením konektorů, spálením kontaktů apod.)
 • na reklamovaném výrobku anebo i při jeho instalaci byly provedeny úpravy jinou osobou než pověřeným servisním pracovníkem prodávajícího
 • nesprávným konfiguračním nastavením zařízení
 • vady jsou způsobeny dopravou, nevhodným umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném či chemicky a jinak nevhodném prostředí, pro které zboží není určené
 • vady jsou způsobeny vybitými akumulátory
 • vady jsou způsobeny vniknutím cizích látek do výrobku (písek, popel, voda, vlhkost apod.)
 • kupující reklamuje vadu tiskárny anebo tiskové hlavy a nepoužívá přitom termotransferové pásky, buď přímo dodané anebo schválené prodávajícím
 • kupující reklamuje vadu tiskové hlavy tiskárny v případě přímého termálního tisku (tato technologie tisku poskytnutí záruky neumožňuje)
 • kupující zapojil zboží do elektrické sítě dle neodpovídající příslušné ČSN
 

6. Souhlas kupujícího se záručními podmínkami

Předáním zboží a neuplatněním námitek proti funkčnosti předaného zboží souhlasí kupující se záručními podmínkami prodávajícího a prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem.

logo