Novinky Promo akce2
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko

Záruční podmínky

Odpovědnost za vady prodané věci (záruka)

Přístroj byl před odesláním přezkoušen a prodávající zodpovídá za jeho vlastnosti popsané v uživatelské příručce za předpokladu, že bude instalován a používán podle pokynů uvedených v návodu pro obsluhu. Na správnou činnost přístroje poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce podle záruční doby uvedené v Záručním/Dodacím listě.

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku, a to v rozsahu ustanovení Zákona o obchodních kooperacích a Občanského zákoníku. Odpovědnost za vady prodané věci se vztahuje na zboží, na kterém se vada projevila do 6ti měsíců od data prodeje.

1. Záruční doba

Na dodané výrobky s výjimkou řezaček a odlepovaček k tiskárnám, etiketovacích kleští, akumulátorů, software, tiskových hlav tiskáren, plastových krytů, konektorů, kabelů a zboží z výprodeje je poskytována záruka podle uvedení v Dodacím/Záručním listě.

Na software, akumulátory, řezačky a odlepovačky k tiskárnám, etiketovací kleště, plastové kryty, konektory a kabely je poskytována záruka po dobu 6 měsíců ode dne prodeje, i v případě, že jsou součástí zařízení.

Na tiskové hlavy tiskáren je poskytována záruka, pouze budou-li používány trvale k termotransferovému tisku (tisku přes barvicí pásku), a to po dobu 6 měsíců ode dne prodeje nebo na 25 400 m potištěného média (1.000.000 potištěných palců). Na řezačky a přítlačné válce k tiskárnám je poskytována záruka 6 měsíců.

Na laserové engine výrobce Cipherlab je poskytována záruční doba 1 rok.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží odběrateli nebo dohodnutému dopravci. Záruční doba se přeruší převzetím zboží k reklamaci a pokračuje předáním opraveného zboží. V případě, že kupující opravené zboží nepřevezme, pokračuje záruční doba dnem, kdy prodávající kupujícího k převzetí zboží vyzval. Den výzvy je zaznamenán na Záznamu o záručním servisu.

2. Záruční list

Záruční list je součástí Dodacího listu a je na něm uvedena délka trvání záruky zboží.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace předložit prodávajícímu platný záruční list. V případě, že kupující záruční list nepředloží, prodávající reklamaci neuzná.

3. Způsob vyřizování reklamace

Kupující uplatní reklamaci v servisním místě prodávajícího. K uplatnění reklamace předloží:

 • doklad o koupi zboží, na které je záruka uplatňována
 • záruční list
 • kompletní zboží včetně originálního obalu a všeho příslušenství
 • protokoly o všech předcházejících servisních zásazích, pokud bylo zboží reklamováno již vícekrát

Náklady na přepravu reklamovaného zboží do servisního místa hradí kupující. Náklady na přepravu zboží ze servisního místa na adresu kupujícího hradí prodávající.
Pokud se prokáže, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující. Požaduje-li kupující opravu na místě instalace, hradí prodávajícímu cestovní náklady ve výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího i pro případy záručních oprav. V případě, že oprava nebude uznána jako záruční, hradí prodávajícímu cestovní náklady spolu s náhradou za ztrátu času stráveného na cestě a při opravě v plné výši stanovené aktuálním ceníkem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn posoudit, zda se na reklamovanou vadu výrobku nevztahuje některá ze stanovených výjimek ze záruky podle čl. 4. Záručních podmínek. Pokud se na reklamovanou vadu výrobku taková výjimka ze záruky vztahuje, hradí náklady na odstranění vady kupující. V mimořádně sporných případech předloží prodávající reklamovanou vadu k posouzení přímo výrobci a obě strany budou respektovat výsledné rozhodnutí výrobce jako konečné a rozhodující.

V případě, že zboží není označeno originální etiketou s typovým označením a výrobním štítkem, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady na vyhledání v databázi paušálním poplatkem ve výši 500 Kč.

V případě výměny zboží se záruka neprodlužuje.

Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady CODEWARE vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem .

Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

IČO a reklamace

Pokud chcete reklamovat zboží koupené na živnostenský list, máte sice výhodu v tom, že si ho můžete dát do nákladů, ale přicházíte tím jako spotřebitel o zákonem danou ochranu. Co to znamená v praxi?

 • Právnická osoba nikdy nemůže být spotřebitelem.
 • Na výrobek neplatí záruka v délce 24 měsíců, ale zpravidla 6 – 12 měsíců.

4. Výjimky ze záruky

Záruka poskytovaná kupujícímu se nevztahuje na závady zboží v případě že:

 • na zboží je poškozena nebo odstraněna záruční plomba
 • vady jsou způsobeny chybnou obsluhou, která je v rozporu s návodem k obsluze
 • vady jsou způsobeny mechanickým poškozením (pádem, úderem, utržením konektorů, spálením kontaktů, apod.)
 • na reklamovaném výrobku anebo jeho instalaci byly provedeny úpravy jinou osobou než pověřeným servisním pracovníkem prodávajícího
 • vady jsou způsobeny dopravou, nevhodným umístěním nebo skladováním ve vlhkém, prašném či chemicky a jinak nevhodném prostředí
 • vady jsou způsobeny vybitými akumulátory
 • vady jsou způsobeny vniknutím cizích látek do výrobku (písek, popel, voda, apod.)
 • kupující reklamuje vadu tiskárny anebo tiskové hlavy a nepoužívá přitom termotransferové pásky, buď přímo dodané anebo schválené prodávajícím
 • kupující reklamuje vadu tiskové hlavy tiskárny v případě termotisku (tato technologie tisku poskytnutí záruky neumožňuje)
 • kupující zapojil zboží do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

5. Oprava zboží, lhůta k vyzvednutí

Kupující je povinen vyzvednout opravené zboží nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o provedení opravy. Neučiní-li tak, prodávající zašle kupujícímu výzvu o nutnosti vyzvednutí zboží z opravy v daném termínu. Nevyzvedne-li kupující opravené zboží ani po termínu daném ve výzvě, prodávající má právo nakládat se zbožím kupujícího podle vlastního uvážení.

6. Souhlas kupujícího se záručními podmínkami

Převzetím zboží a neuplatněním námitek proti funkčnosti převzatého zboží, Dodacímu/Záručnímu listu a Záručním podmínkám do jednoho měsíce od data převzetí souhlasí kupující se záručními podmínkami prodávajícího a prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem.

Zákon o elektronickém odpadu

Aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod názvem "Zákon o elektronickém odpadu", na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13. 8. 2005 spolupodílet se na likvidaci těchto zařízení:

Společnost CODEWARE s.r.o. se stává členem sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výběr příspěvku na likvidaci "elektroodpadu" bude prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který bude uváděn na každém prodejním dokladu jako samostatná položka. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.

Důležité upozornění spojené s aplikací zákona - v případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se jako konečný prodejce nebo přeprodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce dle §37j odst. 4. - "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem."

logo